Sportaccord Combat Games 2010 Ju-Jitsu Beijing
Fighting System Men -62kg -69kg -77kg -85kg -94kg +94kg
Fighting System Women -55kg -62kg -70kg +70kg
Duo System Men Women Mixed